Srednja tehnična izobrazba

Redni program za strokovne tehnične šole:

Nudimo pomoč v rednem programu, namenjenem dijakom srednjih strokovnih in tehničnih šol.

Splošnoizobraževalni predmeti, ki so v rednem programu:

 • slovenščina,
 • matematika,
 • tuji jeziki (angleščima, nemščina, italijaščina, francoščina in španščina),
 • zgodovina,
 • geografija,
 • fizika,
 • biologija,
 • kemija,
 • pravo in zakonodaja,
 • epodjetništvo in gospodarsko poslovanje,
 • psihologija,
 • sociologija,

Strokovni moduli, ki so prilagojeni srednjim šolam, po posamezni srednji šoli in programu:

Ekonomski tehnik
IKT - informacijsko-komunikacijska tehnologija, trženje in menedžment, poslovno računovodstvo in statistična obdelava podatkov, ekonomika podjetja, temelji računovodske infomatike, razvoj in delitev gospodarstva, gospodarske dejavnosti, temelji pravne kulture, pravno-organizacijski vidiki poslovanja, finančni trgi in ustanove, plačilni promet in poslovanje z gotovino, prodaja finančnih storitev, denarno poslovanje, evidence blaga in storitev, računovodenje proizvodnje, nabava in prodaja, tržno komuniciranje, razvrščanje blaga, finančno knjigovodstvo, zavarovalne storitve, bančno poslovanje in ekonomska zgodovina.

Elektrotehnik
Strokovni moduli: informatika s tehniškim komuniciranjem, uporaba IKT pri poslovanju, upravljanje s programljivimi napravami, izdelava osnovnih vezij, načrtovanje in priklopi električnih naprav, izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij, pogonska tehnika, uporaba regulacij, delovanje elektroenergetskih sistemov, proizvodnja in prenos električne energije, upravljanje distribucijskih omrežij, uporaba mikroprocesorskih naprav, prenos in zapis informacij, vzdrževanje računalniške opreme, načrtovanje avtomatiziranih postrojev, oprema za multimedijsko tehniko, AV komunikacije, pridobivanje in pretvarjanje električne energije, zajemanje in obdelava procesnih veličin, spletne aplikacije v multimedijski tehniki, računalniško oblikovanje.

Gastronomsko - turistični tehnik
Strokovni moduli: osnove gostinstva in turizma, podjetništvo in zakonodaja, poslovno komuniciranje in IKT, naravna in kulturna dediščina, priprava rednih obrokov, priprava izrednih obrokov, strežba rednih obrokov, strežba izrednih obrokov, turistično spremljanje in vodenje, svetovanje in prodaja turističnih proizvodov, obdelava turističnih informracij, hotelska in recepcijska dela, priprava dietnih jedi, catering, estetika in senzorika, kulinarika in vina v Sloveniji in svetu, animacija, organizacija turističnih storitev, dopolnilna dejavnost v hotelu, turistično destinacijski menedžment, reastavracijsko slaščičarstvo, priprava jedi pred gostom in mešanje pijač.

Kozmetični tehnik
Strokovni moduli: somatologija, koža in bolezni kože, varovanje zdravja, splošna kozmetologija, kozmetični izdelki, kozmetična nega obraza, kozmetična nega telesa, podjetništvo, ličenje, manikura, pedikura, masaža.

Ladijski strojni tehnik
Strokovni moduli: ladijsko strojništvo, nauk o ladji, ladijska elektrotehnika in avtomatizacija, osnove varstva in reševanja na morju, načrtovanje konstrukcij, poslovanje in organizacija, učinkovita raba energije, odbelava gradiv, prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije, računalniško podprte tehnologije, orodje in naprave za množično proizvodnjo, načrtovanje proizvodnjih procesov v strojništvu, avtomatizacija in robotika, energetski sistemi, načrtovanje stavbnih instalacij, proizvodnja in distribucija energije v strojništvu.

Logistični tehnik
Strokovni moduli: tehnologija blagovnih tokov, tehnologija komuniciranja, transportna sredstva, logistika tovornih tokov, mednarodna blagovna menjava, logistika potniških tokov, sredstva mehanizacije, avtomatizacija in robotizacija.

Plovbni tehnik
Strokovni moduli: navigacija, pomorstvo, tehnika pomorske službe, ladijski stroji, poznavanje blaga, ladijsko zdravstvo, varstvo pri delu in reševanje na morju, meteorologija in oceanografija, tankerji za nafto, tankerji za pline in kemikalije, ladje za razsut tovor, potniške ladje.

Strojni tehnik
Strokovni moduli: tehniško komuniciranje, načrtovanje konstrukcij, učinkovita raba energije, delovanje krmilnih in električnih komponent, obdelava gradiv, spajanje gradiv in toplotna obdelava, prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije, računalniško podprte tehnologije, načrtovanje strojnih instalacij, orodja in naprave za množično proizvodnjo, mehanika in strojni elementi.

Vzgojitelj predšolskih otrok
Strokovni moduli: veščine sporazumevanja, pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju, razvoj in učenje predšolskega otroka, varno in zdravo okolje, kurikulum oddelka v vrtcu, igre za otroke, ustvarjalno izražanje, matematika za otroke, jezikovno izražanje otrok, naravoslovje za otroke, družboslovje za otroke, informacijsko komunikacijska tehnologije, likovno izražanje, glasbeno izražanje, plesno izražanje, šport za otroke, multimedije.

Zdravstveni tehnik
Strokovni moduli: zdravstvena nega, anatomija in fiziologija, varovanje zdravja, kakovost v zdravstveni negi, zdravstvena nega otroka in mladostnika, zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti, paliativna zdravstvena nega, zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti, zdravstvena nega v zobodravstveni dejavnosti, zdravstvena nega v reševalni dejavnosti.